Υποκλινική υπασβεστιαιμία στις αγελάδες: Συχνότητα εμφάνισης στην Ουγγαρία. Μια μελέτη σε πέντε εκτροφές στην Ουγγαρία έδειξε ότι κατά μέσο όρο το 62% των αγελάδων υπέφεραν από υποκλινική υπασβεστιαιμία. Υπήρχε μια μεγάλη διακύμανση μεταξύ των εκτροφών που εμφανίζουν υποκλινική υπασβεστιαιμία από 40 έως 80%. Καθώς η υποκλινικη υπασβεστιαιμία στις αγελαδες συσχετίζεται έμμεσα με τις περισσότερες μεταβολικές ασθένειες, η μείωση των υποκλινικών περιπτώσεων είναι πιθανό να βελτιώσει τη συνολική υγεία των κοπαδιών.

Από τους:

Dr. Per Theilgaard (Vilofoss Denmark Ltd.),
Czvalinga János (Vilofoss Hungary Kft.)
Dr. Szelényi Zoltán (Állatorvostudományi Egyetem)
Dr. Orosz Szilvia (ÁT KFt.)

 

Η συχνότητα που εμφανίζεται η υποκλινική υπασβεστιαιμία στις αγελάδες είναι άγνωστη. Τα εγχώρια δεδομένα από τον Δρ. Könyves και τους συναδέλφους του δείχνουν ότι η εμφάνιση υποκλινικής υπασβεστιαιμίας μπορεί να υπερβεί το 50% (Könyves and co., 2019). Τα διεθνή δεδομένα είναι επίσης ανησυχητικά. Το 2002, ο Reinhardt και οι συνεργάτες του παρουσίασαν ποικίλους βαθμούς υποκλινικής υπασβεστιαιμίας (συγκέντρωση Ca ≤2,00 mM) έως και 47% των αγελάδων δεύτερης ή τρίτης γαλακτικής περιόδου στις ΗΠΑ. Το 2013, οι Rodriguez et al στην Ισπανία έδειξαν ότι το 78% των εξετασθέντων αγελάδων βρίσκονταν σε κατάσταση υποκλινικής υπασβεστιαιμίας (συγκέντρωση Ca .12,14 mM). Φέτος, μια δανέζικη εταιρεία πήρε την πρωτοβουλία για μια σειρά ερευνών στις οποίες εξετάζονταν οι αγελάδες που είχαν μόλις γεννήσει, σε πέντε εκτροφές. Ο στόχος ήταν να διερευνηθεί η γενική κατάσταση και όχι η εκτίμηση επιπτώσεων οποιουδήποτε προϊόντος. Αυτή η μέτρηση είναι απλώς ένα “στιγμιότυπο”, που δείχνει μόνο 50 δεδομένα. Αλλά σε πέντε εκτροφές όπου το επίπεδο διαχείρισης, καθώς και το μέγεθος της γαλακτοπαραγωγής είναι υψηλά. Ευχαριστούμε την Vilofoss Hungary Kft για τη διάθεση των δεδομένων σε εμάς, ώστε να μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε σε εσάς.

Η σημασία που έχει η υποκλινική υπασβεστιαιμία στις αγελάδες

Οι αγελάδες με υποκλινική υπασβεστιαιμία δεν έχουν κλινικά συμπτώματα, αλλά είναι πιο επιρρεπείς σε ορισμένες ασθένειες. Ο Rodríguez και οι συνάδελφοί του (2017) στην Ισπανία επεσήμαναν ότι οι υποκλινικά υπασβεστιαιμικές αγελάδες είχαν 3,7 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από μετατόπιση ηνύστρου, είχαν 5,5 φορές περισσότερες πιθανότητες για κέτωση, η πιθανότητα κατακράτησης πλακούντα αυξήθηκε 3,4 φορές και αυτή της μητρίτιδας αυξήθηκε 4,3 φορές από ό, τι στην περίπτωση φυσιολογικών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα. Επιπλέον, ο κίνδυνος κατακράτησης εμβρυίκών υμένων και μητρίτιδας αυξήθηκε περαιτέρω στην περίπτωση αγελάδων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς οι συγκεντρώσεις Ca στον ορό ήταν χαμηλότερες σε αυτές τις ηλικίες σε σύγκριση με τις αγελάδες πρώτης γαλακτικής περιόδου.

 

 Υποκλινική Υπασβεστιαιμία SCHC*
Επιπτώσεις των επιπέδων ασβεστίου του ορού
Πιθανότητα εμφάνισης σε σχέση με νορμοασβεστιαιμικές αγελάδες
Μετατόπιση ηνύστρου 3.71
 Μαστίτιδα 1.05
Κέτωση 5.47
Μητρίτιδα 4.25
Κατακράτηση Ε.Υ. 3.43
Εμφάνιση οίστρου πριν τις 60 ημέρες 0.32
  *Υποκλινική υπασβεστιαιμία (Συγκέντρωση Ca ≤2.14mM

Πίνακας 1. Επίδραση επιπέδου ασβεστίου στην εμφάνιση μετατόπισης ηνύστρου, μαστίτιδας, κέτωσης, μητρίτιδας και κατακράτησης εμβρυϊκών υμένων, και εμφάνισης οίστρου πριν τις 60 ημέρες (Rodríguez and co., 2017)

Περιγραφή του πειράματος

Επιλέχθηκαν πέντε εγχώριες αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Προκειμένου να προστατεύσουμε την ανωνυμία τους, δεν εκχωρούμε τα μετρημένα δεδομένα στις εκμεταλλεύσεις. Ανιονικά άλατα δεν χρησιμοποιήθηκαν σε καμμία από τις εκτροφές.

Σε κάθε φάρμα, ελήφθησαν 10 δείγματα αίματος αρκετές φορές εντός 24 ωρών μετά τον τοκετό από αγελάδες που γέννησαν (αίμα που λήφθηκε από την φλέβα της ουράς, χωρίς αντιπηκτικό, αποθηκεύτηκαν σε ψυγείο, μεταφέρονταν στο εργαστήριο εντός 72 ωρών). Ο μέσος αριθμός επιπολασμού κυμαινόταν από 2,4 έως 3,1. Προσδιορίστηκαν οι συνολικές συγκεντρώσεις ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου σε δείγματα αίματος. Λόγω της εστίασης στην υποκλινική υπασβεστιαιμία στις αγελάδες, σε αυτό το άρθρο αναφέρεται μόνο η συνολική συγκέντρωση ασβεστίου. Οι εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από τον Δρ Zoltán Szelényi. Η τιμή αποκοπής για την υποκλινική υπασβεστιαιμία ήταν 2,12 mmol / l.

Εκτροφές που συμμετείχαν (από τον Αύγουστο του 2020):

Συνολικός αριθμός αγελάδων Μέσος όρος γαλ/γής (kg/μέρα)
1η Εκτροφή 1037 33.8
2η Εκτροφή 1169 32.7
3η  Εκτροφή 469 35.7
4η  Εκτροφή 693 39.2
5η  Εκτροφή 745 32.9

 

Αποτελέσματα

Ο Πίνακας 2 δείχνει τη συγκέντρωση ασβεστίου στο αίμα και την εμφάνιση υποκλινικής υπασβεστιαιμίας στις πέντε  Ουγγρικές εκτροφές. Το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δραματικό, καθώς η μέση συγκέντρωση Ca στα 50 δείγματα αίματος είναι 2,01 mmol / λίτρο, η οποία θεωρείται υποκλινική υπασβεσταιμία. Σε μία από τις 5 εκμεταλλεύσεις, η μετρούμενη μέση τιμή υπερέβη το όριο υποκλινικής υπασβεστιαιμίας! Συγκεντρώσεις Ca κάτω από 2,12 mmol / l, που σημαίνει υποκλινική υπασβεστιαιμία, εμφάνισαν το 62% των αγελάδων! Όταν εξετάστηκαν μαζί όλα τα δείγματα που προέρχονται από τις 5 διαφορετικές εκμεταλλεύσεις, η ελάχιστη τιμή κυμαινόταν από 1,33 έως 1,97 mmol / λίτρο, αναφέροντας ότι μπορούν επίσης να εμφανιστούν σοβαρές κλινικές περιπτώσεις, αλλά αυτό δεν είναι τυπικό και επικίνδυνο, αλλά τα 40- 80% μη ορατή υποκλινική υπασβεστιαιμία.

Πίνακας 2. Συγκέντρωση ασβεστίου και εμφάνιση υποκλινικής υπασβεστιαιμίας σε εκτροφές της Ουγγαρίας.(n = 10, εντός 24 ωρών από τον τοκετό, αιμοληψία από την ουρά; Vilofoss, 2020)

1η  εκτροφή 2η  εκτροφή 3η εκτροφή 4η εκτροφή 5η εκτροφή
Γαλακτική περίοδος Μέσος όρος 2.6 2.4 3.0 3.0 3.1
Μέση συγκέντρωση Ca mmol/l 1.95 2.15  1.95 1.95 2.03
Μέγιστη συγκέντρωση Ca mmol/l 2.41 2.43 2.38 2.25 2.41
Ελάχιστη συγκέντρωση Ca mmol/l 1.33 1.97 1.61 1.75 1.53
Υποκλινική υπασβεστιαιμία* % εμφάνιση 60 50 70 80 44
*υποκλινική υπασβεστιαιμία συγκέντρωση Ca ≤ 2.12mM

 

Τα μετρούμενα δεδομένα δείχνουν ότι τα επίπεδα ασβεστίου μετά τον τοκετό στο αίμα είναι κάτω από το κανονικό επίπεδο (χωρίς συμπτώματα) σε περίπτωση πολύ περισσότερων αγελάδων από ό, τι πιστεύεται μέχρι τώρα. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία των ζώων. Εάν η συχνότητα εμφάνισης είναι παρόμοια σε επίπεδο χώρας, θα έχει σημαντική επίδραση στη μακροχρόνια παραγωγική ζωή και στα αναπαραγωγικά αποτελέσματα σε όλη τη χώρα! Έτσι, το υψηλό ποσοστό εμφάνισης υποκλινικής υπασβεστιαιμίας στην Ουγγαρία θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως δυνητικός κίνδυνος για την υγεία των αγελάδων μεταβατικής περιόδου, η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

 

Δημοσιευμένο στο περιοδικό Tejgazdasági, Νοέμβριος, 2020.

Shopping cart
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0